Služby

Dodávame služby pre firmy a jednotlivcov v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení, ktoré vyžadujú slovenské (európske) právne normy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 • V súčasnosti poskytujeme následné revízne prehliadky a škúšky:
  • Revízie elektrických zariadení - zaisťujeme OPaOS elektrických zariadení do 1000V v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie revízie a periodické revízie.
  • Revízie elektrických zariadení a elektroinštalacií vo výbušnom prostredí - zaisťujeme OPaOS elektrických zariadení a elektroinštalácií vo výbušnom prostredí v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
  • Revízie elektrických inštalácií - vykonávame odborné revízie elektroinštalácií či už používaných budov alebo novostavieb.
  • Revízie elektrických spotrebičov - ide o činnosť , pri ktorej zisťujeme stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.Túto činnosť vymedzuje STN 331610:2002
  • Revízie bleskozvodov - zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov, aktívnych bleskozvodov a bleskozvodových sústav.
  • Východiskové revízie - uskutočnujeme východiskové revízie elektroinštálacie novostavieb
  • Revízie- uzemňovacích sústav
  • Protokoly o revíziach a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu
 • Bezplatné poradenstvo