Termíny vykonávania OPaOS

Aby elektrické zariadenia splnili svoj účel a boli bezpečné, je zamestnávateľ v intervaloch určených osobitnými predpismi povinný zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Inými slovami je ich treba z času na čas prekontrolovať a zistiť ich aktuálny stav vykonať elektrickú revíziu.
Vykonáva sa to odbornou prehliadkou a odbornou skúškou pravidelne v presne určených lehotách. Za dodržiavanie lehôt pravidelného vykonávania OPaOS zodpovedá prevádzkovateľ elektrického zariadenia.
Všeobecné záväznými termínmi sú lehoty odborných prehliadok a skúšok technických elektrických zariadení uvedené v prílohe č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS) elektrického zariadenia je preverenie jeho technického stavu z hľadiska bezpečnosti a požadovanej bezpečnosti, čo inak znamená overenie zhody s predpismi a normami s cieľom, aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku.
OPaOS elektrického zariadenie (predtým revízia elektrického zariadenie) zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.
 
Druhy OPaOS su:
  • prvá (východisková)
  • pravidelná (periodická)
  • mimoriadna.