OPaOS elektrických zariadení vo výbušnom prostredí

Na elektrickú inštaláciu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sú kladené najprísnejšie požiadavky, preto aj elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok musí mať bohaté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.
Pre zariadenie a ochranne systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sú definované technické požiadavky, ktoré musí výrobca dodržať vrátanie spôsobov posúdenia zhody. Touto problematikou sa podrobne zaoberá európska smernica č. 94/09/ES (ATEX I), ktorá bola implementovaná u nás v NV č.117/2001 Z.z


Priestory s nebezpečenstvom výbuchu:

  • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár
  • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov
  • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín

Elektrotechnik špecialista v rámci OPaOS EZ (inštalácie) musí správne posúdiť výber EEx výrobku alebo zariadenia do daného priestoru s NV.

Názov EEx

výrobku,obvodu

Typ výrobku

Druh ochrany

Priestors

NV

Ochrana pre úrazom

el.prúdom

Zhoda s:

-TD-STN EN

-dokladami

od NB a výrobcu

Vyhodnotenie

 
 
 
 
 
 

motor

KLM123

II 2G

EEx d IIC T6

zóna 1  IIB  T1

Rizol=4MΩ

Zs=0.79Ω

IP43

ano

OK

 
 
 

iskrovobezpečný

obvod:

teplotný snímač

 

bariera

rozvadzači nn

 

kábel (130m)2 X 0.75

LM02

 

 

 

Stahl 02345-1

 

 

OLFEX EB

II 1G

EEx ia IIB T4

 

 

II (1) G

 

 

(EEx ia) IIB/IIC

obvod PELV

IP 43

 

 

 

 

 

ano

 

 

 

 

 

 

OK